Gyülekezet 2023-03-23T13:36:33+00:00

Gyülekezetünk

Gyülekezetünk hitvallása: Vizsoly a Református Betlehem

„Te pedig, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzettségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen.” Mik 5,1
Az idézett mikeási prófécia egy kicsiny, jelentéktelen településnek a sorsáról beszél évszázadokkal Jézus Krisztus születési ideje előtt. Ez egy marginális, perifériára szorult, mondhatni: „Isten háta mögtti helynek” szánt vígasztaló igéret. Arról szól, hogy Isten tervei, értékrendje, gyakran szembe megy az aktuális világi trendekkel. Ő értéknek tartja azokat a helyeket, vidékeket, kis községeket, vagy éppen lenézett emberi sorsokat, amiket a sikeresek, hatalmasak és erősek már leírtak. Isten a kicsinyeket is számon tartja. Sőt a Nagy Király belőle származik majd! Fontosságuk nem emberi megítéléseken, hanem Isten kegyelmi döntésein alapszik.
Az efratai Betlehem, izrael legnagyobb történelmi királyának Dávidnak lett a szülőhelye, majd egy évezreddel később, Dávid sajrának, a messiás királynak, Isten testet öltött Igéjének (Jn 1,1), Jézus Krisztusnak a születési helye lett. Bár kis falu volt Jézus idejében, Isten tervei e kicsiny emberi kereteket szétfeszítették és felülírták. A betlehemi mezőn lakó pásztorok láthatták a mennyei világ örömét, az angyalok dicsőítő kórusát (Lk 2,8); Betlehem fölött állapodott meg a csillag, mely távoli vidékek napkeleti bölcseit vezérelte, hogy a világ megváltója előtt hódoljanak (Mt 2).

Krisztus Urunk első mártírjai, Heródes király gyilkos indulatainak áldozatai is a „betlehemi aprószentek” lettek (Mt 2). Betlehem bár kicsiny és jelentéktelen hely volt, Isten akaratából lett a kereszténység különleges helyszíne. Bár sosem lett olyan fontos keresztény helyszín, mint Jeruzsálem, vagy Róma, jelentősége mégis egészen páratlan lett! Itt látható ma a legrégebbi keresztény székesegyház a világon, mely oltalmat nyújt a születés helyének, a barlang-istállónak. Erről a helyről emlékezik meg a keresztény világ minden karácsonykor. És nem utolsó sorban ez a település nőtte ki magát egy olyan fontos zarándokhelyszínné a Szent Földön, mely a maga százezer lakosával, ma már a palesztin állam legfontosabb és legnépesebb települése is egyben. Egy sorstalansággal küzdő nép életében a reménység szigete, a „kenyér-háza”. Mit jelent Vizsoly, mint „Református Betlehem”? Elsősorban arra utal, ami a reformáció egyik legdöntőbb eseménye, hogy mindenfelé a világon megerősödik a nemzeti nyelvű keresztény hitélet, megszületnek a Szentírás nemzeti nyelvű fordításai. Krisztust a saját nyelvünkön ismerhetjük meg! Ebből tudott hatalmas erővel fejlődni sok európai nemzet kultúrája,

Vizsoly, 2013.07.29. Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkipásztor

tudománya, irodalmi nyelve. Ez az esemény nekünk magyaroknak a Vizsolyi Bibliához, és Vizsolyhoz kötődik. Ez, nekünk itt Abaújban, a Zempléni hegyek mögé rejtve, kis falusi életünkben egy különleges élményt ajándékoz.Mert mi nem vagyunk fontosak, nem vagyunk erősek, nem vagyunk tehetősek. De számunkra Isten különleges kegyelme, hogy az ige, Isten kijelentésének dokumentuma, az első teljes, magyar nyelvű Szentírás itt látott napvilágot 1590-ben. Isten különleges döntései köteleznek minket különleges helytállásra. Hogy legyünk terjesztői az igének, őrállói – trianoni határokat is felülírva – a magyar nyelvnek, hitéleti kultúránknak, bátorítói és ösztönzői nemzeti identitásunknak. A kicsiny lét, Isten tenyerén, gyakran nagy dolgokra sarkall. Ez lehet ma is Vizsoly hiteles, református üzenete. Nem szükséges nagynak lenni. Nagy és hatalmas az Isten, aki bennünket „kicsinyeit” is tud nagy dolgokban használni. Debrecen, a kálvinista Róma: a legnagyobb református püspökség székhelye. Budapest: a nemzet fővárosa, a református zsinat székhelye. Vizsoly a „református Betlehem”, a magyar Biblia bölcsője: reméljük sokak lelki-éhsége számára lehetünk a „Kenyér”–háza.

Ismerje meg közösségünk kiemelkedő tagjait!

Kovács Zsolt Levente

Református lelkipásztor

2011-óta óta szolgálom az Urat a vizsolyi gyülekezet pásztoraként. Az ige egyházában, református anyaszentegyházunkban különleges élményt jelent igehirdetőnek, pásztornak lenni a Biblia falujában. Felemelő és ugyanakkor kihívásokkal teljes élmény egy történelmileg nehéz sorsú és létszámában is kicsiny közösség lelkészeként az Urat szolgálni. Mindezeket megértve és megélve hittel valljuk, hogy a kicsi gyülekezet is az Úr gyülekezete, semmilyen minőségi, vagy teológiai különbségtétel nem lehetséges, sőt Vizsolyban pont azt éljük át, hogy egy kicsi gyülekezet is lehet nagy kegyelem, nagy ajándékok, és világhírű kincsek birtokosa. Mindez nagy elhívással, komoly küldetéssel ezerféle missziós lehetőséggel megáldva. Gedeoni hasonlattal élve: a kicsiny seregen lehet igazán naggyá az Isten áldása. Imádságunk és igyekezetünk ebben kér kegyelmet és segedelmet a Szentháromság Úristentől: vezesse életünket, őrizze lépteinket ugyanazzal az irgalmas hatalommal, ahogyan a fővárosban is megáldotta korábbi életutunkat. Szolgálatomat hitoktató és gyógypedagógus feleségem segíti, miközben négy gyönyörű gyermekünket is neveli. Szolgálatunk bátorító, beiktatási vezérigéje: „Végezd az evangélista munkáját, és töltsd be szolgálatodat.” 2Tim 4,5

Névjegy és ami abból kimaradt – Bemutatkozás a Reformátusok Lapja 2022. ápr. 17-i számában.

“Hogyan találtad meg Jézust?”

“Egyáltalán nem volt magától értetődő! Nem születtem hívő családba, de még csak igazi „templomosba” sem Tiszafüreden, ahol felnőttem. Ma már közhely, hogy a kunságot irgalmatlan egyházellenes nyomás alá helyezték a kommunizmus évtizedeiben, és ami egyházi munka felett másutt, pl. nagyvárosokban „elnéztek”, azt a kunságon nem. A téeszesítés is erőszakosabb volt, illetve a munkahelyi érvényesülésben is kiemelt szempont volt a templomtól való távolmaradás.”

A teljes bemutatkozási anyagot a pdf dokumentumban olvashatja el:

Király Lászlóné (Gizike)

gondnok

Királyné Gizike gondnok asszony régi szolgáló tagja közösségünknek. Korábbi lelkipásztorok szolgálati ideje óta is fáradhatatlanul részt vesz gyülekezetünk életében és szolgálataiban. Már a kilencvenes évek bibliai táboroztatásában éppúgy részt vett, mint az elmúlt évek folyamán a különféle ünnepségek, rendezvények és kirándulások szervezésében, vagy nyugdíjas időszaka óta a zarándok-látogatók fogadásában és vendéglátásában. Élete és szolgálata korláti református családból indult és házassága révén érkezett Vizsolyba,református gyülekezetünkbe. Életére Isten áldását kérjük az ő igéjével:

“Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” Zsolt 100,2

Presbiterek

Asztalos József, Asztalos Péter, Árnyasi Lászlóné, Király Lászlóné, Király Ferencné, Nagy József, Trombitás Géza

Presbiteri közösségünk bátor-hűséges tagjai és odaszánt életű támogatói református egyházunk értékőrző és értékteremtő szellemiségének, akik Vizsoly település felemelkedését és megújulását is közösségi összefogásban, sőt áldozatos közösségi erőfeszítések révén képzelik el. Atyáink jelmondata miszerint

„Orando et Laborando”, vagyis imádkozással és munkával lehet megépíteni Istenünk nagyobb dicsőségét. Ez minket nem passzív szemlélődésre késztet, hanem az őszinte imádságtól az aktív tettekig vezet el bennünket. Közösségi vezérigénk: „Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.” Dán 11,30- Károli fordítás.

Hitvalló Egyháztagság

Az egyháztagság komoly dolog, bár sokan vagyunk, akik jelentős életutakat is „bejárunk”, alvó keresztényként, öntudatlan reformátusként. Népünk ma sem vallástalan, ugyanakkor egyre kevésbé hajlandó megfelelni szervezeti kritériumoknak, vagy éppen az anyagi fenntartás kötelezettségeit vállalni. Reformátusságunkra talán még inkább jellemző az egyházi élet fegyelmezetlensége, hiszen az „ingyen való kegyelem” élménye, nem támaszt feltételeket, nem szorít szigorú feltételekkel gúzsba bennünket, sőt még a jelenlét kérdésében is sokkal megengedőbb, mint az ortodox-, görög-, vagy római rítusú katolicizmus. Emelkedett, felvilágosult szellemmel, megértő türelemmel szemléljük hitünk konkrét gyakorlásának széteső kereteit, egyházunk szétmálló köveit.

Ebben sokszor sokféle megújulási kegyességi irányzatok hevülete is közrejátszott, amikor is az egyház bűnei kínáltak sokaknak ürügyet arra, hogy annak legitim és kegyelmi helyzetét megkérdőjelezzék. Az egyház felekezeti és kegyességi sokszínűségének dacára is Isten kegyelmi döntésén és váltságművén nyugszik, az Ő elhívó szava hatására öntudatosodik és engedelmeskedik, és az Őbenne való hitért van. Ahogy Róm 10-11 is fogalmaz: „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz õ benne, meg nem szégyenül.” – mert hitünk célja Krisztus általi megigazíttatásunk (megigazulásunk), amiből az üdvösségre előrevezető hitvalló élet fakad. Ezért kell Isten igéjét folytonosan hirdetni, és nem hagyni, hogy az élet zakatoló zörejei, vagy a korszellem finnyáskodó, szelektív hallása elhallgattassák Isten szavát. Istennek pedig, lesz gyülekezete népeink soraiból. Ennek számbavétele, minősítése,

földi szemmel való észlelhetősége olykor kívül esik földi képességeinken. Vizsolyt a Rákóczi-szabadságharc után betelepítették és rekatolizálták, aminek súlyos vallási következménye lett. Mára gyülekezetünk Magyarország egyik legkisebb, még önállóan létező anyaegyházközsége, mintegy 27 egyháztaggal. A középkorban településünk mezőváros volt és vásártartási joggal rendelkezett. Ispánsági- uradalmi központ volt és reményteljes fejlődésnek nézett elébe. Évszázadok során hadak vonultak itt, és járványok tomboltak, telepítések és gazdasági válságok sodrásában sokak Amerikába „tántorogtak ki”, vagy éppen a vészkorszak hurcolta el, esetleg mint osztályidegen kulákot semmizték ki. Napjainkra ez az ezer éves település már az önálló önkormányzati létezés lehetőségével sem rendelkezik. Ilyen keretek között az anya-egyházközségi státusz, mely történelmi múltunk, kultúránk ésidentitásunk hordozója is, nem pusztán jogi fortély: jelentőséggel bír!

Tiszteletbeli Egyháztagság

Ez a vizsolyi gyülekezet specialitása, ugyanis sokan élnek az országban, vagy akár határainkon túl is, akik önként, ökumenikus felekezeti nyitottsággal is, tiszteletbeli-támogató tagként kívánják megerősíteni szolgálatainkat. Ők azok a szentek és hívek, akik egy láthatatlan bibliás-vizsolyi mozgalmat alkotva, láthatatlan seregként hordozzák kicsiny közösségünk őrálló küzdelmeit itt a végeken.

Az 1970-es évek óta töretlenül él és működik ez a közösség, melyet Bottyán János (a budapesti zsinat sajtó osztályán szolgáló) lelkipásztor kezdeményezésére Juhász Dezső, Nagy Zoltán, Sipos-Vizaknai Gergely és Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkészek idején is változó létszámban és aktivitással, de folyamatosan létezett. Sok tiszteletbeli egyháztagunk teljes komolysággal éli át, hogy Vizsolyban kiemelten fontos, hogy mindig legyen lelkipásztor, legyen lelkészi-igehirdetői szolgálat, legyen aki teológiai felkészültséggel és élethivatás jellegű elköteleződéssel fogadja a biblia zarándokokat. Noha azt hinnénk, hogy ez Vizsolyban magától értetődő evidencia, és mindig is kapott közegyházi anyagi támogatást az itteni lelkészi státusz. A valóság nem ez. Sohasem kapott.

A református közegyház sohasem vállalt szerepet ennek megoldásában, mivel nem akar precedenst teremteni, hogy egy anyaegyházközség életében segítséget nyújt a lelkészi állás fenntartásában. Még a Biblia falujában sem. Így hát mindig a helyi-vizsolyi hitvalló egyháztagok, a biblia zarándokok, és kiváltképpen a tiszteletbeli egyháztagság segítettek, akik e nemes célkitűzésnek áldozatos megvalósítói immár több mint negyven éve. Tiszteletbeli egyháztagjainkat hírlevelekkel, igei köszöntőkkel értesítjük aktuális szolgálatainkról és életünkről, s összefogásukra ma is nagyobb szükség van, mint valaha! Hiszen az Úr mondja: „Aki mást felüdít, maga is felüdül.” Péld 11,25

“Az igaznak emlékezete áldott” Péld 10,7

A vizsolyi református gyülekezet hálaadással emlékezik meg Nt. Dr. Ötvös László Biblia-kutató lelkipásztor és tiszteletbeli tagjának elköltözéséről. Laci bácsi 1972 óta tiszteletbeli-pártoló tagja volt közösségünknek, Biblia kiadásait is rendszerint templomunk ünnepi istentiszteletein mutatta be, többek között ünnepi laudátora volt az 1981-es Helikon-féle első Vizsolyi Biblia reprint kiadásnak vizsolyi gyülekezete körében! Többféle történelmi Biblia-fordításhoz kapcsolódó hasonmás kiadásaihoz írott tanulmányai,és szöveggondozó munkássága, istenes költészete és a Doktorok Kollégiumában végzett irodalomtörténeti kutatásai feledhetetlenné teszik Laci bácsi szolgálatait református anyaszentegyházunkban és szűkebb vizsolyi gyülekezetében is. Áldjuk az Urat életművéért! Szeretettel búcsúzik vizsolyi gyülekezete és Kovács Zsolt Levente lp.!

100 Juhocska Gyerekház és missziós céljaink

Missziós közösségi házunk, a 100 Juhocska Gyerekház, ahol családokat, gyerekeket, édesanyákat és édesapákat akarunk Isten szeretete által közösségbe kapcsolni. Fontos, hogy e hely a tanulás, a kikapcsolódás és felüdülés alkalmait is kínálja. Az együtt töltött idő keretei között, a találkozás lehetőségeivel is jól élve fontos, hogy nyitottságot alakítsunk ki egymás iránt és az Úristen iránt is. Biztos Kezdet Gyerekházunk tevékenységét főként a pici gyerekek és az érett édesanyai szerepvállalás tanulási folyamatának szenteljük,

ahol az életre hangolódás és az életrevalóság egymást támogató szemléletét igyekszünk kialakítani. Ebben két munkatársunk (pl. egy szociálpedagógus) is segít bennünket, miközben sok mulasztásunk terheit ismerve Krisztus figyelmeztetése tanít alázatra minket: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.” – Mk 10,13-16.

100 Juhocska Gyerekház és missziós céljaink

Missziós közösségi házunk, a 100 Juhocska Gyerekház, ahol családokat, gyerekeket, édesanyákat és édesapákat akarunk Isten szeretete által közösségbe kapcsolni. Fontos, hogy e hely a tanulás, a kikapcsolódás és felüdülés alkalmait is kínálja. Az együtt töltött idő keretei között, a találkozás lehetőségeivel is jól élve fontos, hogy nyitottságot alakítsunk ki egymás iránt és az Úristen iránt is. Biztos Kezdet Gyerekházunk tevékenységét főként a pici gyerekek és az érett édesanyai szerepvállalás tanulási folyamatának szenteljük,

ahol az életre hangolódás és az életrevalóság egymást támogató szemléletét igyekszünk kialakítani. Ebben két munkatársunk (pl. egy szociálpedagógus) is segít bennünket, miközben sok mulasztásunk terheit ismerve Krisztus figyelmeztetése tanít alázatra minket: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.” – Mk 10,13-16.

Kapcsolat

Vizsolyi Református Egyházközség

3888 Vizsoly, Szent János u. 123.
Email: vizsolyibiblia@gmail.com
Fax: (46) 587 512
Gyülekezeti életünk számlaszáma: 54600140-10022764
IBAN szám: HU86 5460 0140 1002 2764 0000 0000

Telefonszámainkat mobilon érintéssel hívhatja!

Mobil: 06 30 749 8568
Tel.: 46 587 512

Kövessen minket közösségi oldalunkon is:

Fb.com/VizsolyReformatusTemplom/

Fb.com/VizsolyiBiblia

Küldje el kérdését, üzenetét!Vizsolyi Református Egyházközség

3888 Vizsoly, Szent János u. 123.
Email: vizsolyibiblia@gmail.com
Fax: (46) 587 512
Gyülekezeti életünk számlaszáma: 54600140-10022764
IBAN szám: HU86 5460 0140 1002 2764 0000 0000

Telefonszámainkat mobilon érintéssel hívhatja!

Mobil: 06 30 749 8568
Tel.: 46 587 512

Kövessen minket közösségi oldalunkon is:

Fb.com/VizsolyReformatusTemplom/

Fb.com/VizsolyiBiblia

Kérdje el kérdését, üzenetét!"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség