Hungarikum lett a Vizsolyi Biblia!

Egyházközségi Közlemény a Vizsolyi Biblia hungarikummá emeléséről

 A Vizsolyi Református Egyházközség Isten előtt hálás szívvel fogadta a Hungarikum Bizottság 2015. január 29-i döntését, amivel a Vizsolyi Bibliát Magyarország legkiemelkedőbb szellemi értékeinek sorába emelve azt hungarikummá minősítette. E minősítés külön hangsúlyozza, hogy itt a Vizsolyi Biblia, mint első, teljes magyar nyelvű bibliakiadás, mely óriási hatást gyakorolt a magyar nyelv fejlődésére, a magyar nemzeti identitás megerősödésére, irodalmi-művészeti hatása tekintetében pedig páratlan ihlető erővel bírt a magyar történelemben.

Egyházközségünk minden Bibliát olvasó-, szerető emberrel együtt ünnepel (felekezeti hovatartozástól függetlenül) a hungarikum minősítés kapcsán, mivel kegyelmi élményként éli meg, hogy településünkön 1590-ben 425 évvel ezelőtt az első magyar nyelvű Szentírás-fordítás napvilágot látott. Tisztelettel adózik mindazon személyek emléke előtt, melyek érdemi munkája képpen ez a bibliafordítás megszületett. Elsősorban Károlyi Gáspár bibliafordító reformátor atyánk előtt és a fordításban résztvevő névtelen segítőtársak előtt; Rákóczi Zsigmond patrónus fejedelem előtt, aki Vizsoly uraként anyagilag finanszírozta a biblianyomtatást, illetve vizsolyi uradalmi központjába telepítette az officinát – nyomtatóműhelyt; valamint Mantskovit Bálint nyomdászmester, és Szenczi Molnár Albert reformátoraink előtt, akik a Vizsolyi Bibliát kinyomtatták, ill. Szenczi Molnár Albert e Károlyi-fordítást két ízben is sajtó alá rendezte 1608-ban Hannauban és 1612-ben Oppenheimben.

Tisztelettel adózunk anyaszentegyházunk hitvalló prédikátorainak és tanítóinak, nemzedékeken át őrt álló igehirdető szolgálata előtt, mellyel Isten igéjét édes anyanyelvünkön hirdették Károlyi Gáspár fordításának nyelvi kincseit átörökítve, s teremtették meg hazánkban is a Szentírás olvasásának, és az istentiszteleti igehallgatásnak hitéleti kultúráját. E hungarikum minősítés ma tanúságtevő módon igazolja, hogy Isten igéje nem hiába hirdettetett, megújulást és megmaradást munkált Isten erejével: erkölcsi-, kulturális és lelki módon nemzetünk életében. Így ma e hungarikum minősítés egyszerre tiszteleg a múltban megélt keresztyén engedelmesség előtt és ébreszti korunk Istentől elidegenedett magyar társadalmát a Szentírás mai felfedezésére.

Vizsoly, 2015. február 1.

A Vizsolyi Református Egyházközség Elnöksége

Mit is értünk hungarikum alatt?

A közösségi oltalom alatt álló hungarikum különleges, jellegzetes, egyedi, csak Magyarországra jellemző dolog, amelyről magyarok ismertek a világban. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, ami 2012. július 1-jével lépett hatályba, pontosan meghatározza, hogy mi is számít hungarikumnak:

“Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.”


Hungarikummá nyilvánítható értékek között szerepelnek művészeti alkotások is, melyek lehetnek magyar nyelvű könyvek és egyéb dokumentumok. Ezeket „könyvtári hungarikum”-nak hívjuk.

Könyvtári hungarikum lehet

– területi hungarikum: Magyarország mindenkori területén előállított irodalom

– nyelvi hungarikum: a világon bárhol előállított, részben vagy egészében magyar nyelvű dokumentumok

– személyi hungarikum: bárhol, bármilyen nyelven megjelent dokumentum, amelyet magyar, magyar származású vagy Magyarországon tevékenykedő szerző alkotott

– tartalmi hungarikum: bárhol, bármilyen nyelven, bármilyen származású szerző írta, de tartalmában Magyarországra, vagy magyar személyre vonatkozik.

– „szigorú” hungarikum: minden, 1711 előtt magyar nyelven íródott mű

Mivel a Vizsolyi Biblia 1590-ben fordíttatott magyar nyelvre és nyomtattatott, ezért a “szigorú” hungarikum kategóriába is sorolható.

Az a termék, nemzeti érték, melyet hungarikummá nyilvánítanak, szigorú jogi védettséget is kap. Így annak a terméknek, értéknek, előállítása, értékesítése, publikálása engedélyhez kötött.

A Vizsolyi Biblia hungarikummá nyilvánításáról Kovács Zsolt Levente vizsolyi református lelkész nyilatkozik, az alábbi rádióriportban. A riportot az Európa Rádió készítette.
A hanganyag meghallgatásához kattintsanak az alábbi lejátszóra:

2017-06-15T13:03:37+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség