Presbiteri és tisztségviselői választások 2023. – Vizsolyi Református Egyházközség (status confessionis)

Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” 1Kor 1,9

Kedves Testvérek!

A Vizsolyi Református Egyházközség Vizsolynak, az első hazai szentíráskiadás helyszínének ősi keresztény közössége, mely a reformációban ugyan megújította egyházszervezeti és szolgálati elveit az evangélium szerinti igaz egyház ismérvei szerint, de vallja jogi és történeti folytonosságát Vizsoly eredeti-középkori keresztény közösségével, melynek tagjai, hitbeli elődeink építették a település első keresztény templomát román és gótikus stílusban.

Küldetésünket mégsem ebből a történeti jogfolytonosságból eredeztetjük elsősorban, hanem Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istenünk kegyelmi elhívásából, amit a fent idézett igében is olvashatunk! Vagyis Isten hűségére és nem a saját bizonytalan állhatatosságunkra alapozzuk életünket és szolgálatainkat! Hisszük és valljuk, hogy közösségünket és annak küldetését Isten hűsége őrizte és tartotta fenn mindeddig, valamint hisszük, hogy jövőnk minden kérdését és élethelyzetét az ő hűséges szeretetére, megtartó gondviselésére bízhatjuk!

Hisszük, hogy Istenünk elhívása tesz minket egyházzá Krisztusban, így alázattal valljuk, hogy közösségünk nem emberileg motivált „egyesülés”, hanem „kegyelmi rendelés”, elődeink szavával élve: eklézsia.

Kinyilvánítjuk, hogy elhívásunk nem kevesebbre szól, mint a Fiú Úristennel, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Életünk kérdései és válaszai ezért speciálisak, és nem e világból eredeztethetőek, hanem Krisztusra vonatkozóan és a vele való viszonyunkra irányulóan nyernek értelmet és valós távlatot. Tapasztaljuk, hogy Krisztusnak van elhívása és közössége közöttünk,

Vizsolyhoz kötődő emberek között, és szent igényét kiterjeszti nemre, fajra, állapotra, életkorra tekintet nélkül bárkire, aki e közösségben életet és jövendőt szeretne találni.

Mivel párbeszédre lettünk teremtve, ezért az Isten hűséges elhívásából szintén következik a mi emberi válaszunk hűségre szólító felhívása. Krisztushoz való közösségünket megvalljuk egyházközségünk fenntartásával, református összetartozásunk, hitünk és kultúránk megőrzésével, gyülekezetünk szolgálatainak személy szerinti megerősítésével és támogatásával. Hűségünk személyes válasza hálából fakad, a megtapasztalt kegyelemért, hogy Isten elhívott minket a Fiával való élő közösségre!

Szolgálataink terén felismerjük az ige helyes hirdetésének szükségességét és a sákramentumok (szentségek) kiszolgáltatásának fontosságát és megrendítő komolyságát, hiszen hogyan hihetnénk, ha mindezeken keresztül nem szerzünk ismereteket, ha nem hallottunk volna Őróla?! Ugyanakkor vallásunk gyakorlásának és rítusainak következményei is vannak, ezért van szükség erkölcsi fegyelmezésre, és az irgalmasság gyakorlására (alamizsnálkodás).

Mostani egyházszervezeti tisztújító választásokon felismerjük a hűségünket és szolgálatainkat kérő hitvalló helyzetet és lehetőséget, melyben evangélium szerinti megújulást és reformációt keresve, egyházi törtvényeink szerint kívánjuk szolgálatba állítani közösségünk tagjait, mint tisztségviselőket.

AD. 2023.01.11. a vizsolyi református egyházközség elnöksége
(Kovács Zsolt Levente lp., Király Lászlóné főgondnok, Trombitás Géza gondnok)

Tekintse meg képeinket!

2023-01-31T16:13:01+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség