Küldd el világosságodat és igazságodat azok vezessenek engem. Zsolt 43,3

Kedves ünneplő Gyülekezet! Isten igéjének hallgatói!

Református Egyházközségünk 2017 tavaszán, a reformáció jubileumi esztendejében kiemelkedő eseményként tartja számon márc. 5-i bibliavasárnapi egyházi ünnepünket, amikor közösségeink szerte a Kárpát-Medencében a Szentírás ajándékáért adnak hálát, és a bibliamisszió ügyéért könyörögnek népünk javára. Ez a nap, számunkra vizsolyi reformátusoknak, és bibliát forgató keresztényeknek különleges alkalom a hálaadásra, a bűnbánatra és az elköteleződésre.

A fent felolvasott zsoltárvers alapján is megállapítható mindez. Isten világosságot és igazságot küldött és ajándékozott híveinek, ami által Szentírást olvasó, tanulmányozó, annak erkölcsisége szerint cselekvő közösségek és megújult emberi életek áltak szolgálatba mind a mai napig. Mindez szellemi felemelkedést, oktatási, művészeti, társadalmi és életszemléletbeli változásokat indított el magyar nemzetünk életében is a nemzeti nyelvű bibliakiadás következményeként. A reformáció hatása és a Szentírás anyanyelvi hatása magyarságunk számára is szellemi-lelki kútforrása volt (és a jelenben is az!) minden világosságnak és igazságnak. Isten ajándéka mindez, ezért e

helyen a Biblia falujában, különleges okunk van Urunk felé a hálaadásra. Ugyanakkor a Bibliáról szólva, a Biblia tárgyát sem hallgathatjuk el. Szentírást olvasó emberek gyakori élménye, hogy a Biblia Isten emberi alkalmazkodásának jelképe, melyben tér és idő távlatain keresztül kultúrák és valós történelmi fordulatok emberszabású köntösébe bújtatva az élő Isten élő kapcsolatra lép híveivel: e kapcsolatban nevel, személyessé válik és örökkévaló követésre hív el bennünket. Fia által, a Názáreti Jézus által, akit Krisztusnak is magasztalunk. Őbenne elküldte világosságát és halála által megigazító igazságtételét, hogy nekünk valódi reménységünk lehessen.

Ha felismerjük a fenti zsoltárvers könyörgéses alaphangját, esdeklő kérését, hogy a hívő ember Istentől kéri évezredek óta a világosság és igazság reánk árasztását, akkor azt is könnyű belátnia, hogy erre nekünk embereknek ma is nagy szükségünk van. Nem birtokoljuk az igazságot és nem vagyunk alapvetően felvilágosultak. Sötétségben, bűnben, istentelenségben és embertelenségben töltjük napjainkat, amíg Isten meg nem világosít, istenfélelemre késztet és a nekünk ajándékozott, a hozzánk érkező igazság előtti hódolatra nem indít bennünket. Ez a titokzatos átalakító erő változtat minket elveszett emberekből és tékozló fiakból „hazatalált gyermekekké”. Bűnbánatunk ezért ma is és mindenkor aktuális. Elköteleződésünk egyértelmű kéréssé és könyörgéssé csúcsosodik ki e zsoltárversben. Isten igazsága és világossága vezessenek minket! – szól a zsoltáros.

bibliaünnep

Bolyongás és sötétben való tapogatózás helyett célirányos és határozott követés lehet megújult életünk osztályrésze! Haladásunk és lépéseink, azonban Krisztusunk követésében van elkészítve. Bibliánkból ma az Ő szavát érdemes kihallanunk, az Ő hangja teremthet bennünk is nyugalmat, az Ő tanítása tehet minket is bölcsekké és értelmessé. A Biblia ezért lett Őbenne az ÉLET könyve. Áldott legyen az Úr, az élő Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek! Ámen.

Tudósítás a vizsolyi református gyülekezetben megtartott bibliaünnepről

2017. márc. 5-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vizsoly református gyülekezetében történelmi időket felidéző programokkal ünnepelték meg bibliavasárnap ünnepét. A reformáció 500. jubileumi évfordulóján kiemelten hangsúlyos esemény a Szentírásnak szentelt egyházi emlékünnep. Ezen a vasárnapon, minden református közösség a bibliamissziót támogató adakozással és lelki figyelemmel tesz hitvallást a reformáció egyik legfontosabb szellemi alapvetéséről, a SOLA SCRIPTURA (vagyis egyedül a Szentírás hitünk mércéje) tanításáról.A Biblia falujában ez alkalommal D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, a Bibliatársulat elnöke hirdette az igét. Ünnepi prédikációjában kifejtette, hogy a korunkban divatos és elkényelmesedett „wellness kereszténységgel” szemben határokat és törésvonalakat átlépő áldozatos szeretettel kell az evangéliumot ma is hordoznunk, nem szégyellve annak Pál apostoli „bolondságát” sem. Róm 1,16 textusa alapján kifejtette, hogy ma is számos alkalmunk van rácsodálkozni Isten evangéliumba rejtett erejére, hiszen az emberi haladás legnagyobb történelmi eseményei között első helyen a Szentírás nemzeti nyelven való kiadása,

majd a reformáció átformáló hatása vannak, megelőzve pl. Amerika felfedezését, vagy pl. a gőzgép feltalálását. Az ünnepség felemelő pillanatai közé tartozott, hogy Dr. Szabó András irodalomtörténész, egyetemi tanár és Vizsolyi Biblia kutató ismertette kutatásainak legfrissebb eredményeit, valamint a történelmi reformátori/bibliakiadó családok nevében megemlékeztek a leszármazottak (Károlyi Lászlóné Ilonka néni, valamint Mankovics Tamás) is. Az ünneplő közösség Szentírásért való hálaadása az egyházközség hitvalló nyilatkozatában csúcsosodott ki, amit megpecsételt a Vizsolyi Biblia legújabb hasonmáskiadása, az ún. HUNGARIKUM KIADÁS. E háromkötettes kézműves minőségű facsimile Vincze László Magyar Örökség díjas papírmerítő- és könyvkötő műhelyének egyedi gyártású remeke, ami küllemében és minőségében messze meghaladja az eddigi hasonmáskiadások ipari minőségét. A Vizsolyi Biblia Hungarikum Kiadása, egyedülálló szakmai teljesítményként, a könyvszakma érdeklődését már eddig is magára vonta, ugyanis prototípus példányát a tavalyi Budavári Könyvünnepen mutatta be a szakmai közönségnek a kiadásért felelős egyházközség és könyvműhely.

2017-06-16T09:04:31+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség